POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych są spółki Grupy ANATRAX z siedzibą w Tychach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listowanie na adres: ul. Harcerska 60, 43-100 Tychy
– telefonicznie: 577 622 388; 577 922 688
– mail: kontakt@anatrax.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub środków komunikacji elektronicznej, w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne),
 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków innych niż określone w ust. 1, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, tj. osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub na żądanie Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 4. w celu wykonania i na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), lub w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Twoim pracodawcą lub podmiotem, w imieniu którego działasz (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 5. w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji klientów, badania jakości naszej obsługi itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. w celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości.

III. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od podmiotów innych niż osoby, których dane dotyczą
W przypadku przekazywania nam danych osobowych pracowników lub innych osób działających w imieniu naszego kontrahenta, podmiot przekazujący te dane gwarantuje, że:

 • jest uprawniony do przekazania nam tych danych osobowych w jednym lub kilku celach, o których mowa w punkcie II i w zakresie, w jakim dane te są przekazywane,
 • osoby których dane przekazuje, zostały zapoznane z informacjami, o których mowa w niniejszej informacji, a na żądanie Administratora, kontrahent wykaże ten fakt w terminie wyznaczonym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) numer telefonu,
  d) adres email,
  e) numer rachunku bankowego,
 2. jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem takiej osoby lub osobą działającą w jej imieniu:
  a) imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy;
  b) adres prowadzenia działalności;
  c) NIP, ewentualnie REGON;
  d) numer rachunku bankowego;
  e) dane kontaktowe;
  f) dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
 3. jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
  a) dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
  b) numer PESEL (w przypadku przekazania Spółce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta),

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom kurierskim, kancelarii prawnej, bankom realizującym płatności.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do upływu terminu, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji księgowej, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
 2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing
bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.